گالری عکس
دسته بندي
 

 

 

 

 

  احمد منصوب،معاون هنری بنیاد حفظ آثار

 

  فرامرز عامل بردبار،سرپرست هنرمندان این نمایشگاه