فیلم
دسته بندي
  آئین شعرخوانی "رسم دعبل"
نوروز1397

۱۳۹۷/۱/۲۳ :تاريخ

  شب شعر از نجف تا کاظمین
93/02/20

۱۳۹۳/۱۰/۳۰ :تاريخ

  شب شعر "در عزای خورشید"
1392/10/9

۱۳۹۲/۱۲/۱۱ :تاريخ

  شب شعر "از نیزه تا قلم"
1392/9/10

۱۳۹۲/۱۱/۲ :تاريخ

  شب شعر "برکه نور"
1392/7/28

۱۳۹۲/۱۰/۱۷ :تاريخ

  شب شعر "ملکوت هشتم"
1392/6/24

۱۳۹۲/۸/۱۸ :تاريخ

  شب شعر "یک کوچه پریشانی"
1392/1/28

۱۳۹۲/۸/۱۸ :تاريخ

  شب شعر "حدیث بهار"
1391/11/15

۱۳۹۲/۸/۱۸ :تاريخ