كارگاه تخصصي قلمگيري و تاش در نگارگري از سنتي تا معاصر در مكتب هنررضوان برگزار گردید.

  كارگاه تخصصي قلمگيري و تاش در نگارگري از سنتي تا معاصر در مكتب هنررضوان برگزار گردید.

كارگاه تخصصي قلمگيري و تاش در نگارگري با حضور بهمن شريفي از نگارگران مطرح كشور در روزهاي شنبه و يكشنبه 9 و 10 اسفند ساعت 16 تا 20 در مكتب هنررضوان برگزار گرديد.
بهمن شريفي در اين كارگاه دوروزه به اجراي شيوه هاي سنتي و معاصر قلمگيري و تاش در نگارگري پرداخت و ي همچنين با ارائه نمونه هاي آثار خود و ساير استادان توضيحات خود را تكميل نمود. ایشان در پایان نشست به سوالات شركت كنندگان پاسخ داد.

در اين كارگاه 30 نفر از هنرمندان و هنرجويان رشته نگارگري شركت نمودند و گواهي شركت در كارگاه را دريافت نمودند.  لازم ذكر است با توجه به اينكه نگاره هاي قرآني عنوان بخشي مستقل در پنجمين دوسالانه كشوري تذهيب هاي قرآني خواهد بود ،

مكتب هنررضوان در سال آتي كارگاه هاي تخصصي نگاگري با حضور استادان مطرح كشور برگزار خواهد نمود.

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲