شب شعر "از نیزه تا قلم"

 شب شعر "از نیزه تا قلم"
سید رضا موید

محمد جواد غفورزاده شفق

غلامرضا شکوهی

سید حمید رضا برقعی

حسن بیاتانی

محمد مهدی سیار

هاشم رضا زاده

حسن شیرزاد

طاها خراسانی

 سمانه مصدق
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲