شب شعر "ملکوت هشتم"

 شب شعر "ملکوت هشتم"
محمد جواد غفور زاده"شفق"

علیرضا فزوه

سید عبدالله حسینی

سید حمید رضا برقعی

سید حامد حسینی راوش

سید رضا موید خراسانی

محمد علی مجاهدی"پروانه"

غلامرضا سازگار

سید محمد جواد شرافت

غلامرضا شکوهی

زکریا اخلاقی

مصطفی محدثی خراسانی
تاريخ: ۱۳۹۲/۸/۱۸