شب شعر "یک کوچه پریشانی"

 شب شعر "یک کوچه پریشانی"
محمد جواد غفورزاده" شفق"

علیرضا قزوه

محمد نیک

سید حمید رضا برقعی

سید حامد حسینی راوش

سعید تقی نیا

محمد علی سالاری ثانی
تاريخ: ۱۳۹۲/۸/۱۸