شب شعر "حدیث بهار"

 شب شعر "حدیث بهار"
محمد جواد غفورزاده" شفق"

محمد علی سالاری ثانی

سید رضا موید خراسانی
تاريخ: ۱۳۹۲/۸/۱۸