برگزاري تست بازيگري در دانشگاه امام رضا (ع)

 برگزاري تست بازيگري در دانشگاه امام رضا (ع)

در راستاي اشاعه و ترويج مفاهيم ارزشي در قالب ابزارهاي هنري، هنمچون هنرهاي نمايشي كه از بعد ارتباط با مخاطب و تاثيرگذاري از مهمترين رشته هاي هنري به شمار مي رود، جلسه تست بازيگري با حضور اساتيد حسين طاهري و مهري شمس از بازيگران پيشكسوت تئاتر كشور در جمع دانشجويان علاقمند به اين رسته هنري در دانشگاه امام رضا (ع) برگزار گرديد. دانشجويان بر اساس نتايج تست مي توانند رد توليدات نمايشي و دوره هاي آموزش تئاتر حضور يابند .

تاريخ: ۱۳۹۰/۹/۲۰