اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  101112131415  ÈÚÏí
  جلسه شعر رضوي (21مرداد92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم، سوره لقمان در حرم مطهر رضوی، صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۲/۵/۲۴ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (17تير92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی آغاز شد.

۱۳۹۲/۴/۲۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (20 خرداد 92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی آغاز شد.

۱۳۹۲/۳/۲۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (2/23/ 92)
جلسه این هفته شعر رضوي راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره لقمان توسط استاد محمد نيك آغاز شد، وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.

۱۳۹۲/۲/۲۴ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي(92/2/2)
جلسه این هفته شعر رضوي راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم توسط استاد محمد نيك آغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.

۱۳۹۲/۲/۴ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (92/1/19)
جلسه این هفته شعر رضوي راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي - صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم توسط استاد محمد نيك آغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.

۱۳۹۲/۱/۲۱ :تاريخ

  اختتاميه جلسات شعر رضوي در سال 1391
جلسه این هفته شعر رضويراس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم آيات 42 تا 46توسط استاد محمد نيكآغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده در خصوص عمل صالح و تاثيرات باد در زندگي انسانها و موجودات برای حاضران صحبت نمودند.

۱۳۹۱/۱۲/۲۲ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (91/12/14)
جلسه این هفته شعر رضوي راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم توسط استاد محمد نيك آغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.

۱۳۹۱/۱۲/۱۶ :تاريخ

  گزارش جلسه شعر رضوي (91/11/30)
جلسه این هفته شعر رضوي به مناسبت شب ولادت امام حسن عسگري(ع) راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم توسط استاد محمد نيكآغاز شد. وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه کرد.

۱۳۹۱/۱۲/۲ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (91/11/23)
جلسه این هفته شعر رضويراس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم توسط استاد محمد نيكآغاز شد. وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه کرد.

۱۳۹۱/۱۱/۲۴ :تاريخ

<<  ÞÈáí  101112131415  ÈÚÏí