اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  12345678910  ÈÚÏí  >>
  جلسه شعر رضوي (5 مهر 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۷/۱۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (29 شهریور 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با شب عید غدیر راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۷/۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (15 شهریور 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۶/۲۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (8 شهریور 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۶/۱۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (1 شهریور 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۶/۹ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (25 مرداد 95)
جلسه شعر انجمن ادبی رضوي این هفته نیز راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۶/۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (18 مرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۲۸ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (11 مرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي نیزراس ساعت 17 دوشنبه با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۱۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (4 مرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 روزدوشنبه چهار مرداد با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۱۰ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (28 تیر 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي مانند همیشه روز دوشنبه با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۲ :تاريخ

<<  ÞÈáí  12345678910  ÈÚÏí  >>