اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  123456
  فصلنامه تخصصي آستان هنر مهمان فرهنگ‌دوستان شد
شماره اول فصلنامه آستان هنر (هنرنامه آستان قدس رضوی) منتشر شد.

۱۳۹۱/۶/۲۴ :تاريخ

  پيش شماره فصلنامه پژوهشي «آستان هنر» منتشر شد
پيش شماره فصلنامه هنر پژوهي «آستان هنر« در موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي منتشر شد. به گزارش روابط عمومي موسسه آفرينش هاي هنري اين فصلنامه توسط گروه هنر پژوهي رضوان تدوين يافته و بنا دارد با نگاهي ژرف تر و بررسي و تعمق در هنرهاي به كار رفته در حرم رضوي گوشه هايي از ابعاد هنري اين گنجينه معنوي را آشكار سازد. محمد ضرابي مديرعامل موسسه آفرينش هاي هنري و مدير مسئول اين نشريه در يادداشتي ضمن اشاره به تلاشهاي صورت گرفته در گروه هنر پژوهي

۱۳۹۰/۶/۳۱ :تاريخ

<<  ÞÈáí  123456