اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  1011121314
  مرحله نهایی داوری نخستین جشنواره "پویانمایی و فیلم نامه هشت" پایان یافت
دبیر نخستین جشنواره نخستین جشنواره "پویانمایی و فیلم نامه هشت" که از سوی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی و مرکز فرهنگی هنری صبا برگزار می شود، از پایان یافتن مرحله نهایی داوری این جشنواره خبر داد.

۱۳۹۰/۵/۸ :تاريخ

<<  ÞÈáí  1011121314