شب شعر "برکه نور"

 شب شعر "برکه نور"
 
محمدجواد غفورزاده "شفق"

 
سیدحمیدرضا برقعی

 
سیدجواد شرافت
 
 
 رضا رحیمی عنبران

 
 راضیه رجایی
 
 
   
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۷